ОБ Лозница   •    ДЗ Лозница  •    ДЗ Крупањ   •    ДЗ Љубовија    •    ДЗ Мали Зворник   •    СБ Бања Ковиљача    •    Мапа сајта   •    Контакт
 
   Вести
 Актуелности
 Вести из СЛД
 Архива вести
 Континуирана медиц. едук.

 

 

  Вести
.........................................

09.08.2011.
Избори у Подружници Лозница се заказују за среду, 14. септембар 2011. у 12ч у сали за едукацију у Лозници

На седници Скупштине Српског лекарског друштва одржаној 17.  децембра 2010.г., донета је одлука о расписивању избора на свим нивоима Друштва, а по обављеном упису Друштва у Агенцију за привредне регистре и добијању сагласности Агенције  на Статут Друштва усвојен на овој седници Скупштине.

Председништво Скупштине Друштва које је одржано 14. априла 2011. г. констатовало је да је Агенција  2. марта 2011. г. издала решење о упису Српског лекарског друштва у регистар Агенције.

На основу свега горе наведеног Председништво је донело

                                             
О Д Л У К У

 1. Расписују се избори на свим нивоима у Српском лекарском друштву
 2. Избори ће се обавити најкасније до 30. септембра 2011.г., а то је уједно и последњи дан када Стручна служба Друштва треба да буде писмено обавештена о изборним резултатима.
 3. Указујемо на члан 9 Статута Српског лекарског друштва који се односи на секције, интерсекцијске одборе и активе и на члан 8 Статута чије се одредбе односе на поружнице Друштва
 4. Неопходно је да се одрже Скупштине у секцијама и подружницама  водећи обавезно рачуна да: ''сви чланови Скупштионе  морају правовремено, а најкасније десет дана  пре одржавања седнице Скупштине, да на одговарајући начин буду обавештени о одржавању седнице Скупштине (писмом, имејлом, телеграмом, телефоном, јавним огласом у средствима информисања).  Скупштина пуноважно одлучује ако је на седници присутно више од половине чланова Скупштине. Уколико на седници Скупштине не буде остварен кворум, у другом сазиву седница Скупштине ће се одржати без обзира на нeпостојање кворума и пуноважно одлучивати простом већином гласова присутних чланова''
 5. Стручној служби Друштва се, понављамо, до 30. септембра 2011. доставља комплетан  записник са Скупштине са бројем присутних лекара и одлукама о избору председника и секретара секције или подружнице. Поред имена и презимена председника и секретара секције или подужнице неопходно је навести и:
  • Академско звање и специјалистичку област
  • Адресу установе где је запослен
  • Кућну адресу
  • Имејл адресу
  • Број фиксног и мобилног телефона,

           и тако комплетан записник са свим горе наведеним подацима доставити Стручној служби.

 1. Приликом спровођења избора  водите рачуна да се у управу секције-подружнице  бирају угледни лекари који  због својих стручних, научних  и моралних квалитета уживају углед и поверење у здравственој струци и науци, који ни на који начин нису компромитовани у својој струци и који изражавају спремност за рад у секцији или подружници Српског лекарског друштва.
 2. Поред избора за руководство секције или подружнице неопходно је на истој Скупштини изабрати и делегате за Скупштину –Председништво Српског лекарског друштва и то у складу са чланом 12 Статута Српског лекарског друштва.
 3. Скупштину чине:
  • По један члан из сваке подружнице с тим да подружнице које броје више од 500 чланова на сваких нових 500 чланова предлажу по једног делегата  *

*по евиденцији Стручне службе у 2009.г. и 2010.г. осим Друштва лекара Војводине СЛД, Друштва лекара Косова и Метохије СЛД и поружнице града Београда ни једна подружница, није уплатила чланарину за више од 500 лекара те ће тако свака подружница за нову Скупштину Друштва, осим горе наведених, делегирати само по 1 члана

 1. Један члан из сваке специјалистичке секције Друштва с тим да секције које имају више од 500 чланова на сваких нових 500 чланова предлажу још једног члана *
  • по евиденцији Стручне службе све секције дају по једног делегата  осим Педијатријске секције која даје 2 и Секције опште медицине која даје 5 чланова
 2.  У Скупштину улазе и15 чланова Академије медицинских наука
 3. По ново усвојеном Статуту Друштва руководства подружница и секција, као и делегати за Скупштину Друштва који су већ били бирани у два мандата, али по ранијем Статуту, на по две године, могу поново бити бирани и по новом Статуту са још једним мандатом од 4 године

За све додатне информације везане за изборе обратите се Стручној служби на телефон 3234 450 или своје питање поставите на имејл sld@bvcom.net.

Последњи рок за достављање записника са Скупштине  секције или подружнице о избору новог руководства секције-подружнице и избору делегата за Скупштину  Српског лекарског друштва је 30.9.2011.

Поново се обраћамо председницима подружница да Стручној служби до 31. маја 2011. доставе тачан број лекара за које плаћају чланарину у 2011.г. са њиховом припадношћу секцији и бројем лиценце. Без оваквог списка и уплаћене чланарине Стручна служба неће издавати сертификате-потврде.

С поштовањем и колегијалним поздравима.

Председник СЛД
Академик Радоје Чоловић.........................................

<На врх>

 

 
 
Подружница Лозница Српског лекарског друштва       •      15300 Лозница      •      Болничка 65      •      015/877-378      •      podruznicaloznicasld@gmail.com