ОБ Лозница   •    ДЗ Лозница  •    ДЗ Крупањ   •    ДЗ Љубовија    •    ДЗ Мали Зворник   •    СБ Бања Ковиљача    •    Мапа сајта   •    Контакт
 
   Вести
 Актуелности
 Вести из СЛД
 Архива вести
 Континуирана медиц. едук.

 

 

  Вести
.........................................

13.03.2012.
Нови модел превентивних здравствених услуга

На почетку свог излагања је прим. др Нада Ђурић, стручни руководилац Превентивног центра у ДЗ Лозница, је изнела да је некад здравствена служба у некадашњој Југославији је била узор и модел добре здравствене праксе и реализације превентивних програма. Сада је превентива приоритет у пружању здравствених услуга.
 
Према истраживањима постоји доминација куративних над превентивним услугама, недостатак систематског приступа у организованој превенцији болести и фактора ризика, низак ниво свести грађана о факторима ризика по здравље. Такође постоји неодговарајуће финансирање превентивних здравствених услуга. Поред тога је евидентан низак ниво свести грађана о потреби контроле здравственог стања. Исказан је недостатак тимског и мултидисциплинарног рада у пружању превентивних здравствених услуга на примарном нивоу здравствене заштите као и недовољно разумевање значаја здравственог васпитања и унапређења здравља у заједници и улоге здравствених радника и сарадника у спровођењу здравствено-промотивних програма. Нов приступ у организацији и пружању превентивних здравствених услуга на примарном нивоу је пронађен у оснивању Центара за превентивне здравствене услуге у домовима здравља. Он подразумева нови организациони концепт обезбеђења превентивних и здравствено-промотивних активности и интервенција, у циљу унапређења рада и интегрисања активности на превенцији. Центар је интегрисан у постојећу организациону структуру дома здравља. 

Основна улога центра је координација и преусмеравање постојећих ресурса (кадрови, простор, опрема) ка пружању превентивних здравствених услуга, који има три основне функционалне целине, различите по основном садржају, методу и динамици рада. То су: Координативна, Информативно - Едукативна (ИЕЈ), Превентивно – саветовалишни рад (ПСЈ) Теренски рад - Мобилна јединица (МЈ). Када је у питању садржај рада на првом месту је унапређење здравља и здравствено васпитање и рано откривање болести. Циљна група: за скрининг - одрасло становништво (19 – 65 год.), а за здравствено-промотивне активности – гравитирајућа популација.Методи су активни приступ у раду са становништвом и олакшање доступности адекватних превентивних и здравствено промотивних процедура и акција, координација и спровођење активности на раном откривању болести , информисање запослених у дому здравља о раду центра као и приоритетним здравственим потребама и проблемима корисника, едукација запослених - унапређење постојећих знања и вештина, информисање становништва о раду центра и превентивним услугама које обезбеђује Центар односно дом здравља. Задатак је промоција и информисање становништва на терену о превентивним активностима дома здравља, непосредно организовање превентивних и здравствено промотивних акција или кампања на терену. Обухват маргиналних популационих групација превентивним и здравствено-едукативним услугама. Организовање перформанса које укључују одређене дијагностичке процедуре за рано откривање ризика (нпр. мерење притиска) и здравствено промотивни рад, дистрибуција здравствено промотивних материјала, давање индивидуалних савета на терену. Организовање здравствено промотивних кампања у сарадњи са медијима на терену у складу са „Календаром јавног здравља“. Директно позивање на организоване прегледе, скрининге за одређене популационе групације, вакцинацију и сл. Укључивање других структура у заједници за кориснике у складу са потребама (службе социјалне заштите, НВО, хуманитарне организације, и сл). Када су у питању вештине и знања које треба да поседују чланови тима мобилне јединице посебно се истичу вештине комуникације, вештине за основне дијагностичке процедуре, знања како функционише систем здравствене заштите, знања о правима пацијената, знања о организацији дома здравља и могућностима за решавање проблема или потреба корисника, добра комуникација и сарадња са другим службама у дому здравља, добра комуникација са другим структурама у заједници ван здравственог система. 

Што се тиче кадрова, рад центра одвија се са постојећим кадром Дома здравља, руководилац (спец. социјалне медицине, ако постоји) или други лекар превентивне медицине1-2 више медицинске сестре (в.м.с.), 1 патронажна сестра (1/2), административно – технички радник, возач. 

Све превентивне активности се могу одвијати у оквиру постојећег простора дома здравља при чему би било идеално да се за потребе рада у центру определе 4 просторије: једна већа за здравствено васпитни и едукативни рад (кабинет) и 3 мање (радна просторија, амбуланта и чекаоница). Опрема: за здравствено-промотивни рад и едукацију у дому здравља и на терену: библиотека, кабинет за здравствено промотивни рад са следећим аудиовизуелним средствима: ТВ, плејер, графоскоп, фото – апарат, лап топ, видео бим и ДВД, платно, флип-цхарт, компјутер, штампач, скенер, фотокопир. Намештај - зависи од величине просторије. Ако просторија има бар 40м2, треба да има столове (5 – 6) који се могу померати, полице за здравствено васпитне материјале и ормане или плакаре за смештај опреме и аудиовизуелних средстава.

Центар - запослени, треба да сами креирају и штампају здравствено промотивни и едукативни материјале (штампани, корисни предмети са здравственим порукама као што су свеске, оловке, мајице, календари исл.) за своје кориснике услуга. Закључак је да су превентивне здравствене услуге део основног пакета здравствених услуга које финансира РФЗО. Оне су део Програма од општег интереса које финансира Министарство здравља РС и део појединих програма које се одвијају на националном и локалном нивоу где се извори финансирања налазе изван здравственог система (локални и страни). Превентивни центар је подршка процесу јачања и интеграције превентивних здравствених услуга, системски и организован приступ превенцији болести и фактора ризика. То је реоријентација тренда у пружању здравствених услуга од куративних ка превентивним.

 

 

 

 

.........................................

<На врх>

 

 
 
Подружница Лозница Српског лекарског друштва       •      15300 Лозница      •      Болничка 65      •      015/877-378      •      podruznicaloznicasld@gmail.com